Skip to content
Close

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az alább megjelölt weboldal(ak)/honlap(ok) működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást. Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (marketingnerd.hu) történő jogviszonyokra terjed ki.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Máté Noémi, e.v.

A szolgáltató székhelye: 1204 Budapest, Török Flóris utca 86-88. II/4.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: noemi.marketingnerd@gmail.com

Nyilvántartási szám: 31913720

Adószám: 75665450-1-43

A szerződés nyelve: Magyar Tárhely szolgáltató: EZIT Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-968191

Adószám: 23493474-2-41

Honlap: ezit.hu

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2015. augusztus 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók\Megrendelők a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó\Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó\Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis.
Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

3.1. A megjelenített termékek/ szolgáltatások kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, termékektől függően nem tartalmazzák / tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

3.2. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat\Megrendelőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

4.1. A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására e-mailben, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

4.2. Általános teljesítési határidő, a fizetéstől számított 7 munkanapon belül, azonban ez minden megrendelés esetén különböző lehet. Ha Szolgáltató és Felhasználó\Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, úgy a Szolgáltató a Felhasználó\Megrendelő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

4.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott szolgáltatáshoz szükséges információ nem áll rendelkezésre, azt a szerződő fél nem adja át a megbeszéltek szerint, köteles erről Felhasználót\Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, és amennyiben az információt nem kapja kézhez ezután sem, elállhat a szerződés teljesítéséről (melynek felmondási kereteit az érintett féllel személyesen beszéli meg).

4.5. A tanfolyami és egyéni konzultációkra jelentkezés feldolgozása nyitvatartási időben, azaz munkanapokon 9 és 17 óra közötti időben történik. A jelentkezés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

4.6. A jelentkezés véglegesítése a tanfolyami / konzultációs díj befizetésével történik, és ezzel válik érvényessé.

4.7. Amennyiben a befizetett programon indokolt esetben (pl.: vis major) mégsem tud részt venni a Felhasználó, a befizetett összeget átruházhatja másra.

4.8. A tanfolyam / egyéni konzultáció előtt 72 órán belül jelzett lemondás esetén az összeg nem letanulható, és nem visszatérítendő. Ez alól kivételt képez a vis major esete.

4.9. Amennyiben a jelentkező a tanfolyam egyes részein, napjain nem tud részt venni, tudomásul veszi, hogy külön időpont, az elmaradt alkalom/nap/óra egyéniben történő biztosítására, pótlására nincs lehetősége.

4.10. A szervező indokolt esetben a helyszín (településen belül) és időpont változtatás jogát fenntartja.

4.11. A jelentkezési feltételek mindazokra is vonatkoznak, akik ajándékutalvánnyal vesznek részt a tanfolyamon.

4.12. Szervező a helyeket nem a jelentkezési, hanem a tandíj beérkezésének sorrendjében biztosítja.

5. ELÁLLÁS JOGA

5.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó\Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó\Megrendelő 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

5.2 Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó\Megrendelő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

5.3 A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését.

5.4 Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót\Megrendelőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

5.5 Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót\Megrendelőt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

5.6 A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
i. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
j. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

5.7 Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó\Megrendelő részére, beleértve a szállítási díjat is.

5.8 A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó\Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót\Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

5.9 Felhasználó\Megrendelő köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

5.10 Felhasználó\Megrendelő akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

 5.11 A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

5.12 Felhasználó\Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

5.13 A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó\Megrendelő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

5.14 Amennyiben Felhasználó\Megrendelő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével – 1-es melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó\Megrendelő Szolgáltató részére.

5.15 Felhasználónak\Megrendelőnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót\Megrendelőt terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó\Megrendelő által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

5.16 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet jelenleg a következő címen érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043.

5.17 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve jelenleg a következő címen érhető el: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF

5.18 Felhasználó\Megrendelő egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

5.19 Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

6.VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

6.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

6.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

6.4. Szolgáltató és Felhasználó\Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

6.5. A Felhasználó\Megrendelő szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Felhasználótól\Megrendelőtől beszerezze, illetve a Felhasználó\Megrendelő kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.


7. EGYÉNI KONZULTÁCIÓ

7.1 Az egyéni konzultációk célja: marketingtanácsadás

7.2. Az egyes konzultációk a találkozó jellegétől függően 30-90 percig tartanak.

7.3. Időpont lemondás: a kliens az időpont lemondást/módosítást időben, legkésőbb 72 órával előbb jelzi. Amennyiben a Kliens nem jelzi a lemondást a fenti határidőn belül, úgy Máté Noémi lemondási díjat számít fel (melynek mértéke a mindenkori tiszteletdíj 50%-a), amely összeg kiszámlázásra kerül. Amennyiben a Kliens egyáltalán nem jelzi a lemondást, a konzultáció akkor is megtörténtnek tekintendő, és a tiszteletdíj 100%-a kiszámlázásra kerül.

7.4. A konzultációkról általában jegyzet készül, melynek tartalma szigorúan bizalmas, a Szolgáltatónak szigorú titoktartási kötelezettsége van. Kivételt képez, ha esettanulmányként megosztja az ülést, ebben az esetben minden olyan adatot és körülményt köteles megváltoztatni, amelyről a kliens vagy annak “ügye” felismerhetővé válik.

8.RENDEZVÉNYEK HÁZIRENDJE
o Alábbi házirend vonatkozik minden, Máté Noémi, e.v. által szervezett rendezvényre jegyet/belépési díjat fizető vendégre, illetve minden résztvevőre, aki a rendezvényen bármilyen formában részt vesz. A konferencián való részvétellel, illetve a rendezvényre való jelentkezéssel a résztvevő elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti a rendezvényre vonatkozó házirendben foglaltakat az alábbiak szerint.
o Kérjük, hogy a zavartalan előadás érdekében a mobiltelefonját, illetve egyéb elektronikai eszközeit némítsa le, illetve hogy az előadások ideje alatt kizárólag a rendezvény helyszínén kívül telefonáljon.
o Kérjük, hogy legyen szíves tartózkodni minden olyan magatartástól és megnyilvánulástól, mely a rendezvény menetét, illetve mások személyiségi jogait, testi épségét stb. sértheti, vagy veszélyezteti.
o Résztvevő teljes felelősséggel tartozik a jelen házirendben meghatározott szabályok betartásáért, illetve köteles az általa esetlegesen okozott kár megtérítéséért. Kérjük, hogy tartózkodjon a szemeteléstől, és hogy a hulladékot az arra kijelölt helyen legyen szíves elhelyezni.
o A rendezvény szervezője nem vállal felelősséget az elveszett, vagy eltűnt tárgyakért, továbbá az olyan jellegű károkért és balesetekért, melyek nem a saját hibájából adódnak.
o Résztvevő a jelen házirend elfogadásával, és a rendezvényen való részvételével elfogadja és kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szervező a rendezvény teljes ideje alatt képi- és hangfelvételeket készítsen, melyet szervező korlátlanul felhasználhat, és közölhet bármely médiában, betartva az összes vonatkozó jogszabályi előírást.
o Résztvevő elfogadja, hogy az előbbiekben tárgyaltakért semmilyen ellenszolgáltatásért nem jogosult, azaz a felvételekkel kapcsolatban semmilyen követelést, vagy egyéb jellegű igényt nem támaszthat a szervezővel szemben.
o Az előadásokról képi- és hangfelvétel készítése tilos, fénykép készítése viszont a szünetekben engedélyezett.
o Résztvevő az általa készített felvételeket nem értékesítheti, illetve egyéb kereskedelmi célból sem hasznosíthatja. Résztvevő az általa készített felvételeken szereplő más résztvevőket, kiállítókat, szervezőket stb., azok írásos beleegyezése nélkül nem nevesítheti, és személyiségi jogaikat nem sértheti.
o A rendezvény teljes képi- és hanganyaga szerzői jogvédelem alatt áll, annak tartalmát a résztvevő kizárólag saját felhasználására veheti igénybe, amennyiben a szervező ezt biztosítja a résztvevő számára.
o Az előbb említett felvételek egyéb jellegű felhasználása kizárólag a szervező előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.
o A rendezvényen való regisztráció és részvétel csak az arra jelentkező személy számára érvényes, más személyre kizárólag a szervező előzetes írásbeli engedélyével ruházható át.
o Szervező jogosult elutasítani bármely jelentkezést, amennyiben az üzleti-, vagy versenyérdeket sért.
o Szervező fenntartja a jogot a rendezvénnyel kapcsolatos bármely változtatásra. Vis maior esetén a szervezőt semminemű felelősség nem terheli, ilyennek számít a háború, sztrájk, lázadás, baleset, tűz, árvíz, vihar, természeti katasztrófa, bombatámadás vagy riasztás, illetve minden olyan előre nem látható esemény, amely nem a szervező hatásköre, valamint amelynek okán a rendezvény jogszerűen, és biztonságosan nem bonyolítható le.
o Résztvevő a rendezvény teljes ideje alatt segítségért fordulhat a szervezőhöz, és annak munkatársaihoz.
o A rendezvény helyszínén, beleértve annak közvetlen környezetét, tilos bármely jellegű promóciós anyag terjesztése, reklámozás, vagy egyéb olyan jellegű tevékenység folytatása, melyre a szervező írásban nem adott engedélyt.
o A rendezvény zavartalan és biztonságos menete érdekében azon résztvevőt, aki jelen házirendet megsérti, azt a szervező jogosult időbeni korlát nélkül kitiltani a rendezvényről.
o A házirendet megsértő résztvevőt – a súlyosság mértékére való tekintettel – szervező először csak figyelmezteti, azonban ha a figyelmeztetés ellenére a résztvevő nem hagy fel a házirendet sértő magatartásával, vagy veszélyt jelent a többi résztvevőre, illetve a rendezvény biztonságára, vagy menetére, úgy szervező jogosult a résztvevőt a rendezvény helyszínének elhagyására felszólítani.
o A házirendet megsértő résztvevő nem tarthat igényt bárminemű díj visszafizetésére.
o Szervező minden nemű felelősségét kizárja a házirendet megszegő résztvevő okozta bármely jellegű kárért.
o Dohányozni kizárólag a rendezvény helyszínéül szolgáló épületen kívül, az arra a kijelölt helyen lehet.
o A jelen házirendben nem meghatározott szabályok kiegészülnek a rendezvény helyszínéül szolgáló épület házirendjével. Az együttműködését előre is köszönjük!

9. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető az adatvédelmi tájékoztatóban.

Kelt: Budapest, 2020. 03. 08.